Skip to main content
  • msg life

Softvérové verzie ako na bežiacom páse s continuous delivery

Poisťovatelia musia zrýchliť tempo inovácií, aby si zachovali svoju konkurencieschopnosť a zostali o krok pred konkurenciou. Kľúčové systémy poisťovateľov sú však vysokokomplexné aplikácie a implementácia nových požiadaviek pohltí veľa času a peňazí. Automatizácia celého procesu dodávania verzií softvéru umožňuje ich kontinuálne dodávanie v kratších cykloch a to pri nižších nákladoch a vyššej kvalite.

Continuous delivery: Softvérové verzie ako na bežiacom páse

Digitalizácia a výzvy s ňou spojené vyvíjajú neustály tlak na poisťovací sektor. Noví poskytovatelia prenikajú s inovatívnymi službami na finančné a poisťovacie trhy. Nové výrobky a služby sa musia vyvíjať a uvádzať na trh čoraz rýchlejšie, aby si podniky mohli zachovať svoju konkurencieschopnosť a zostať o krok pred konkurenciou. K tomu sa pridávajú nové regulačné predpisy, ktoré je neraz nutné implementovať v krátkom čase. Poisťovatelia musia zvýšiť tempo inovácií, ako aj rýchlosť a flexibilitu pri poskytovaní nových produktov. 

Predpokladom toho sú stabilné a vysokokvalitné softvérové systémy, ktoré sú vždy aktuálne a môžu byť čo najrýchlejšie prispôsobené novým požiadavkám. Lenže kľúčové systémy poisťovateľov sú vysokokomplexné aplikácie a implementácia nových požiadaviek si vyžaduje veľa času a peňazí. Vývoj a dodávka softvérových verzií trvajú zvyčajne príliš dlho a je to tiež riskantný a k chybám inklinujúci proces, pri ktorom sa mnohé opakujúce sa úkony stále vykonávajú manuálne. Zachovanie konštantnej kvality je tiež neustálou výzvou.

Continuous delivery ako základ pre zrýchlené softvérové verzie

Ako je možné tento proces skrátiť, aby boli nové softvérové ​​funkcie k dispozícii v krátkom čase, bez ohľadu na to, či sú požiadavky technické, regulačné alebo špecifické pre určitú oblasť? Pomocou continuous delivery a continuous integration. Tieto dve stratégie zohrávajú kľúčovú úlohu ako centrálne prvky agilného vývoja softvéru. Prax priebežnej integrácie a dodávania stanovuje princípy a technické metódy, ktoré umožňujú rýchly, nízkorizikový a efektívny vývoj a dodávku nových softvérových funkcií. Týmto spôsobom môžu byť nové požiadavky k dispozícii rýchlo a s minimálnymi nákladmi.

Continuous delivery popisuje vývoj rýchleho, reprodukovateľného a spoľahlivého procesu na zjednodušenie a urýchlenie prístupnosti softvéru. Pritom samotné continuous delivery silne závisí od automatizácie celého procesu sprístupnenia. To nielenže skráti proces ako celok, ale znižuje aj počet chýb, ktoré negatívne ovplyvňujú fungovanie softvéru.

Rýchla spätná väzba – rýchla reakcia

Continuous integration umožňuje vykonávať zmeny zdrojového kódu softvéru pomocou automatizovaných integračných a end-to-end testov, ktoré boli implementované pred vydaním softvéru. Vývojári rýchlo dostanú spätnú väzbu o zmenách kódu a môžu tak včas odstrániť prípadné chyby. Výsledky sú potom k dispozícii aj všetkým ostatným programátorom, ktorí sa podieľajú na softvéri. Tak majú všetci prehľad o aktuálnom stave vývoja.

Automatizáciou procesov tvorby, nasadenia a testovania a zlepšovaním spolupráce medzi vývojármi, testermi a IT oddeleniami môžu tímy denne sprístupňovať zmeny nezávisle od veľkosti produktu alebo komplexnosti IT architektúr.

msg life stavia na continuous delivery

Agilný vývoj softvéru má v msg life vysokú prioritu. Z tohto dôvodu je samozrejmosťou, že na vývoj a dodávku softvérových verzií je potrebné používať continuous delivery a continuous integration. Softvérová aplikácia je rozdelená do mnohých menších zavádzacích jednotiek, napr. docker container, ktoré zobrazia jednu odbornú funkciu a môžu byť uvedené do prevádzky samostatne. Použitie technológie docker container umožňuje elegantným spôsobom implementovať stratégiu immutable deployment (stratégia nemeniteľného nasadenia), ktorej cieľom je využívať vo všetkých fázach vývoja rovnaké nasadenie a už vopred vylúčiť možné problémy pri nasadení.

Systém nasadenia (Deployment pipeline), ktorý zahŕňa všetky fázy spracovania a validácie, ktorými softvér prejde až do svojho vydania, je plne automatizovaný. Systém zabezpečuje, aby sa zmeny, ktoré urobili vývojári v kóde softvéru, aj skutočne dostali ku koncovému užívateľovi, ako sa plánovalo – a síce čo možno najrýchlejšie a vo vysokej kvalite. V tomto procese je každá zmena priamo integrovaná do celého systému.

Včasná realizácia požiadaviek zákazníkov

Použitie continuous delivery a continuous integration pre systém správy portfólií msg.Life Factory umožňuje sprístupnenie softvérových verzií vo vysokej kvalite denne alebo len v priebehu niekoľkých hodín. Naliehavé zmeny môžu byť dodané v krátkom čase bez toho, aby zákazník musel čakať na ukončenie iných funkcií. Požiadavky zákazníkov je možné realizovať rýchlo a flexibilne. msg life používa continuous delivery v štandardných aj zákazníckych projektoch, čo znamená, že zmeny a úpravy štandardného projektu sa vykonajú aj v zákazníckych projektoch. To zaručuje kontinuálne vysokú kvalitu v štandardných aj zákazníckych projektoch.

Nasadením continuous delivery sa výrazne znižujú riziká pri sprístupnení verzie. Automatizáciou celého procesu sa značne znižuje potreba času a práce, čo vedie k výrazne nižším nákladom.

Výhody continuous delivery

  • Kratšie doby vydávania verzií softvéru a tým aj častejšie uvedenia do prevádzky
  • Odstránenia chýb sa implementujú rýchlo
  • Neustále zlepšovanie a zabezpečovanie kvality
  • Žiadne riziká pri vydávaní verzií (z hľadiska termínov, kvality, rozpočtu, migrácie atď.)
  • Menej manuálnych procesov, manuálne testovanie prebieha paralelne
  • Nepretržitá rýchla spätná väzba umožňuje okamžité riešenie problémov
  • Prispôsobenie môže pokračovať súčasne bez prerušenia dodávaním verzií
  • Nižšie náklady vďaka plne automatizovanému procesu