Skip to main content

msg.Life Factory

Flexibilný systém správy poistného kmeňa pre životné poisťovne

Štandardný a rozšíriteľný softvér msg.Life Factory, ktorý už je v produktívnom nasadení v mnohých spoločnostiach zabezpečujúcich životné poistenie, ponúka jedinečnú kombináciu flexibility a efektivity. Systém správy poistného kmeňa umožňuje rýchle zavedenie inovatívnych poistných produktov a vysoko efektívne spracovanie všetkých obchodných procesov, a to tak v oblasti individuálneho poistenia, ako aj v kolektívnom dôchodkovom zabezpečení. Moderná servisne orientovaná systémová architektúra založená na technológii JEE podporuje rôzne obchodné modely, od backoffice spracovania až po portálový prístup B2C.

Features

 • Štandardný softvér s možnosťou pravidelnej aktualizácie

  Štandardný softvér s možnosťou pravidelnej aktualizácie otestovaný praxou

  Štandardné riešenie s možnosťou pravidelnej aktualizácie a s CCC architektúrou (Core-Country-Customer-Layer) zabezpečuje maximálnu mieru investičnej istoty a zabezpečenia do budúcnosti. Jasné oddelenie jednotlivých vrstiev ponúka vysoký stupeň voľnosti pre špecifické zákaznícke úpravy bez toho, aby sa zákazník musel vzdať štandardného ďalšieho vývoja. Prednosti štandardného softvéru využívajú už dnes mnohé poisťovacie spoločnosti.

 • Flexibilný produktový model

  Flexibilný model produktu/Time-to-Market

  Základný flexibilný produktový model s hotovými vzorovými produktmi umožňuje vysokú úroveň inovatívnosti s rýchlym zavedením a tým zabezpečuje konkurencieschopnosť našich zákazníkov.

 • Architektúra servisne orientovaného systému založená na technológii JEE

  Architektúra servisne orientovaného systému založená na technológii JEE

  Architektúra systému je servisne orientovaná, zodpovedá najnovšej úrovni technológií a ponúka veľkú voľnosť pri navrhovaní systémovej integrácie a automatizácii procesov. Zaručuje vysoký výkon aj pre veľmi veľké poistné kmene. Navyše toto riešenie podporuje veľký počet koncových zariadení a platforiem pripojených na internet, čím umožňuje prevádzku najrôznejších obchodných modelov (B2B, B2C).

 • Vysoký stupeň prípravy a automatizácie

  Vysoký stupeň prípravy a automatizácie

  msg.Life Factory pokrýva všetky obchodné procesy životného poistenia počas celého životného cyklu poistnej zmluvy. Škála profesionálnych služieb, moderná, servisne orientovaná architektúra a dobrá schopnosť integrácie do existujúcich IT riešení zabezpečujú kompletne digitalizované procesy (End-2-End) a tým vysokú efektivitu procesov.

 • Softvérové riešenie je dostupné kompletne alebo ako balík služieb prostredníctvom privátneho cloudu

  Pripravené pre cloud/SaaS

  Softvérové riešenie je dostupné aj prostredníctvom privátneho cloudu. Pri tomto riešení msg life poskytuje aplikačný softvér vo výpočtovom centre, údržbu softvéru, prispôsobenie sa regulačným požiadavkám a technickú prevádzku. Úroveň služieb s flexibilnými modelmi financovania a platieb je možné individuálne prispôsobiť potrebám zákazníkov.